00000 Thịt Tôm Tít (Size Lớn) – TOUCHED BY X-VIERI