00000 Cá Bơn Hàn Quốc Sống (Kg) – TOUCHED BY X-VIERI